Kuinka puheterapian opiskelijat harjoittavat kirjallista reflektointia opinto-ohjelmansa aikana.

I thank you for sharing my post:

Reflektoinnin harjoittaminen kliinisessä opinto-ohjelmassa.

Reflektoinnin harjoittaminen (RH) on tavallinen termi intellektuelleille ketkä toivovat laajentavan kokemuksiaan saavuttaakseen uusia laadukkaita ymmärryksiä. RH:tä käytetään säännöllisesti yliopistojen opinto-ohjelmassa. Siitä on huomattavaa hyötyä opiskelijoiden kehitykselle saavuttaa aikaansaava ja reflektoiva ammatinharjoittaja, joka opintojen jälkeen jatkaa henkilöön keskittyneessä kliinisessä työssä. Suurin hyöty mitä RH:stä on saatu on löydetty olevan lääketieteen opiskelijoille ja heidän mahdollisuudelle diagnosoida monimutkaisia tapauksia. Reflektoivan harjoittamisen positiivisten ilmiöiden lisäksi opiskelijat ovat huomanneet RH:n vaativan suuren määrän aikaa. Samoin on huomattu opiskelijoiden ilmaisevan itseään RH:n avulla tavalla, jonka he uskovat miellyttävän opettajaa eikä näin käytä tätä työkaluna sisäistääkseen oppimaansa paremmin.

Joten. Kirjallisen reflektoinnin harjoittaminen on menetelmällinen lähestymistapa, jossa yksilöt pohtivat ja dokumentoivat kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Tämä prosessi auttaa syventämään ymmärrystä ja edistää henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Se tapahtuu kriittisesti analysoimalla toimia ja tuloksia. RH on tapa oppia kokemuksesta rauhallisessa vuorovaikutuksessa itsesi kanssa, vertaen tapaamiseen joka olisi valvojan kanssa kasvotusten.

Tämä blogikirjoitus on lyhennelmä Kate. J. Cook, Cheryl Messick ja Megan. J. McAuliffen artikkelista Written reflective practice abilities of SLT students across the degree programme. Artikkelissa löytyy lisää tekstiä kirjallinen reflektoinnin harjoittamisen hyödyistä ja sen kehityksestä. Kirjoitan seuraavaksi Cookin artikkelin tutkimuksesta.

Artikkeli

Tutkimustavoite

Artikkelissa seurataan puheterapian opiskelijoiden kehitystä kirjallisen reflektoinnin harjoittajana (KRH). KRH:sta on löydetty hyötyä näille opiskelijoille. Tämä hyöty on tutkimuksissa todettu lyhyiden kuudesta kymmeneen viikon mittaisten tutkimusotteiden aikana. On kuitenkin jäänyt epäselväksi kehittyykö opiskelijoille KRH:n käyttötaidot koko opintokauden aikana vai tiettynä kautena. Tutkimuksessa halutaan ymmärtää KRH:n käyttöä laajana kokoaikaisena harjoitteena. Samoin pyritään ymmärtää miten reflektoinnin harjoittamista tulisi kehittää jotta opiskelijoista valmistuisi työnantajan kannalta haluttavia  työelämän ammattilaisia. Artikkelissa seurataan ensimmäisen, toisen ja viimeisen vuoden Canterburyn yliopiston (Uusi-Seelanti) opiskelijoita jotka suorittavat neljän vuoden puheterapia opintoja. Tutkimuksen tavoite oli arvioida puheterapia opiskelijoiden KRH:n taitojen osuutta ja piirteitä ajallisesti samoissa hetkissä. Nämä hetket olivat kunkin kliinisen kurssin alussa ja lopussa.

Tutkimus ja tulos

Yleisesti kun kliininen kokemus opiskelijoiden keskuudessa vahvistui niin vahvistui myös heidän osoitus kirjalliseen reflektoinnin harjoittamiseen. Vahvinta osaamista näyttivät neljännen vuoden opiskelijat. Toisen vuoden opiskelijoiden näytteet olivat tutkittavista hajautetuimmat ja ensimmäisen vuoden opiskelijat osoittivat eniten kehitystä kevyissä matalan tason kirjallisen reflektoinnin harjoitteissa. Tämä ensimmäisen vuoden ryhmä näyttävästi keskittyi vahvasti tunteiden ja tapahtumien kuvailemiseen, mikä johtunee heidän altistumisesta suurelle määrälle uutta kliinistä tietoa. Tällainen Cook ja kumppaneiden löydös tukee myös aikaisempien tutkimusten tuloksia (Hill ja kumppanit 2012, Cook ja kumppanit 2019). Toiselle ja viimeiselle, eli neljännen vuoden opiskelijoille tunteiden ilmaisu ei ollut merkittävää. Näyttää siltä että he keskittyivät tutustumaan reflektoinnin harjoittamisen korkeamman tason elementteihin. Cook ja kumppanit uskovat tämän asian viittaavan opiskelijoiden itsetunnon kehitykseen ja akateemisen taidon kertymiseen kliinisestä kokemuksesta puhuttaessa.

Matalalla ja korkealla tasolla viitataan KRH:n mittaamista kliinisissä ohjelmissa. Näitä reflektoinnin tasoja on yhteensä yhdeksän. Osaa niistä opitaan vaikeasti (korkeat tasot), kun taas toista puoliskoa tasoita (matalat) harjoittajat kehittyvät käyttämään nopeammin.

 • Korkeat tasot ovat
  “Reflektointi hetkessä” eng. reflection-in-action (pohdiskelu ja muutosten tekeminen hetkessä),
  “sisältö” eng. content (toisen näkökulman huomioon ottaminen),
  “uudelleen arviointi” eng. re-evaluate (teorian tai kliinisen kokemukset vertaaminen) ja
  “oletus” eng. premise (omien oletusten/harhojen ja uskomusten vaikutusten tunnustaminen ja käsitteleminen).
 • Matalat tasot ovat
  “palaaminen” eng. return (tapahtuman ja istunnon kuvaaminen),
  “osallistuminen” eng. attend (omien tunteiden kuvaileminen tapahtuman ja istunnon aikana),
  “toiminnan reflektoiminen” eng. reflection-on-action (kuvataan tapahtumaa ja sitten keskustella mitä tapahtumasta opittiin),
  “tapahtuman reflektoiminen” eng. reflection-for-action (kuvataan tapahtumaa ja keskustellaan sitten seuraavista vaiheista ja suunnitelmista) ja
  “prosessi” eng. process (käytettyjen tai saatavilla olevien strategioiden sisällyttäminen).

Cookin ja kumppaneiden tutkimuksessa selviää opiskelijoiden käyttävän vähän reflektoinnin harjoittamisen korkeampia tasoja huolimatta opiskelijoiden kliinisestä kokemuksesta. Tämä on ollut myös artikkelin tutkijoille merkittävä yllätys. He olettivat viimeisen vuoden opiskelijoiden käyttävän enemmän esim. sisältö ja oletus tasoja. Tähän löytöön Cook ja kumppanit löysivät yhteyksiä aikaisemmista tutkimuksista joissa tutkittiin puheterapian, sairaanhoitoalan ja fysioterapian opiskelijoiden KRH:n tottumuksia. Kumppanit ehdottavat havainnon johtuvan kahdesta mahdollisesta seikasta: KRH:n asynkroninen tila saattaa rajoittaa joidenkin RH-elementtien esittelyä. Voi olla, että KRH pystyy osoittamaan paremmin tiettyjä matalan tason elementtejä korkeampaa paremmin. Toiseksi, viimeisen vuoden opiskelijat, joilla on eniten autonomiaa kliinisissä harjoitteluissa, ovat motivoituneempia esittelemään päättelyään, oppimistaan ja ongelmanratkaisukykyään kirjallisessa muodossa tietäen, että heidän tutkijansa tai ohjaajansa ei ole päässyt näkemään opiskelijoita aktiivisina kliinisessä työssään. Opettajia Cook ja kumppanit kehottavatkin nyt kannustamaan viimeisen vuoden opiskelijoita käyttämään KRH:tä mahdollisuutena perustella päätöksentekoa ja esitellä ongelmaratkaisukykyään hetkessä vertaen tätä opiskelijoiden aiempiin kliinisiin kokemuksiin.

Cookin ja kumppaneidn tutkimustulos kaiken kaikkiaan osoittaa ajalla olevan positiivinen vaikutus  puheterapian opiskelijoiden KRH-taitoihin. Tutkimuksessa havaittiin myös myönteinen kehitys kuinka KRH:ta käytetään opiskelun aikana ja kuinka sekä siitä on tullut osa opiskelijoiden työvälinettä niin että heistä voidaan puhua reflektoinnin harjoittajana. Tämä tukee opiskelijoita tulevissa puheterapia-alan töissä, jossa refletoinnilla tarkoitetaan ammattimaista tapaa tehdä vertailua menneen, nykyisen ja tulevan välillä sekä harjoittaa osaamistaan perustuen omiin ja/tai asiakkaiden kokemuksiin sekä tutkimustuloksiin.

Suomessa puheterapiaa voi opiskella kaikissa samoissa yliopistoissa kun psykologiaakin, pl. Jyväskylän yliopisto. Puheterapeutiksi opiskellaan hakemalla logopedian opintoihin. Tämä tieto on kerätty Suomen puheteraputtiliiton ja Studentumin sivuilta. 

Sanasto

Higher level RP element = korkeamman tason reflektion osatekijä

Lower level RP element = matalamman tason reflektion osatekijä

Reflective practice = reflektoinnin harjoittaminen

Reflective element = reflektion osatekijä

Speech-language therapy (SLT) = puheterapia

Written reflective practice (WRP) = kirjallinen reflektoinnin harjoittaminen

Lähteet

 • Cook, K.J., Messick, C. & McAuliffe, M.J. (2023). Written reflective practice abilities of SLT students across the degree programme. International Journal of Language & Communication Disorders, 58(4), 994–1016.
  • Löydät täydellisen listan lähteistä Cook ja kumppaneiden artikkelista. Esim. merkatessa muita lähteitä tekstini joukkoon olen nyt päättänyt olla kirjoittamatta niitä tähän. Kirjoitan lähteen tähän listaan vain kun viittaan johonkin joka ei ole artikkelissa.
 • Suomen puheteraputtiliitto ry
 • Puheterapeutin koulutus (studentum.fi)

Kuvat

I thank you for sharing my post:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *